Įrenginių Atitikties Įvertinimas

 

Įgyvendinant techniniais reglamentais šalyje perimtas atitinkamas Europos Sąjungos direktyvas, Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais Technikos priežiūros tarnybai 2001 m., pirmajai kontrolės įstaigai Lietuvoje,  suteikti įgaliojimai vykdyti paskirtosios kontrolės įstaigos funkcijas pagal atitinkamų reglamentų reikalavimus, o 2004 m. Technikos priežiūros tarnyba tapo paskelbtąja (notifikuotaja) įstaiga šalyje. 

Technikos priežiūros tarnybai, kaip paskelbtajai (notifikuotajai) įstaigai, suteiktas Europos Komisijos įmonių ir pramonės generalinio direktorato identifikacinis numeris 1399.

Technikos priežiūros tarnyba yra patvirtinta paskelbtąja (notifikuotąja) atitikties vertinimo įstaiga pagal šias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas ir reglamentus:

 • liftų direktyva 2014/33/ES
 • mašinų direktyva 2006/42/EB
 • slėginių įrenginių direktyva 2014/68/ES
 • gabenamųjų slėginių įrenginių direktyva 2010/35/ES
 • statybos produktų reglamentas Nr. 305/2011 

Technikos priežiūros tarnyba, vadovaudamasi techniniais reglamentais, kuriais perimtos atitinkamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, atlieka įrenginių bei procesų atitikties vertinimą:

 • techninis reglamentas Liftai (direktyva 2014/33/ES):
 • elektrinių ir hidraulinių liftų baigiamasis tikrinimas pagal techninio reglamento „Liftai“ V priedą
 • elektrinių ir hidraulinių liftų vieneto patikra (G modulis) pagal techninio reglamento „Liftai“ VIII priedą
 • techninis reglamentas „Mašinų sauga“ (direktyva 2006/42/EB):
 • keltuvų transporto priemonių techninei apžiūrai ir žmonių arba žmonių ir krovinių kėlimo įrenginių, susijusių su rizika nukristi iš didesnio kaip trijų metrų aukščio, EB tipo tyrimas pagal techninio reglamento Mašinų sauga 9 priedą
 • Slėginių įrenginių techninis reglamentas (direktyva 2014/68/ES):
 • A 2 modulis (gamybos vidaus kontrolės ir prižiūrimas slėginės įrangos tikrinimas atsitiktiniais inetrvalais) pagal Slėginių įrenginių techninio reglamento 3 priedą
 • B modulis (ES tipo tyrimas - produkcijos tipas) pagal Slėginių įrenginių techninio reglamento 3 priedą;
 • B  modulis (ES tipo tyrimas - projekto tipas ) pagal Slėginių įrenginių techninio reglamento 3 priedą
 • C 2 modulis (gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu slėginės įrangos tikrinimu atsistiktiniais intervalais pagrįsta atitiktis tipui) pagal Slėginių įrenginių techninio reglamento 3 priedą;
 • D modulis (gamybos proceso kokybės užtikrinimu pagrįsta atitikties tipui procedūra) pagal Slėginių įrenginių techninio reglamento 3 priedą
 • F modulis (slėginės įrangos patikra pagrįsta atitiktis) pagal Slėginių įrenginių techninio reglamento 3 priedą
 • G modulis (vieneto patikra pagrįsta atitiktis) pagal Slėginių įrenginių techninio reglamento 3 priedą
 • suvirinimo ir litavimo procedūrų patvirtinimą pagal Slėginių įrenginių techninio reglamento 1 priedą
 • suvirintojų, lituotojų ir suvirinimo operatorių kvalifikacijos patvirtinimą pagal Slėginių įrenginių techninio reglamento 1 priedą
 • Gabenamųjų slėginių įrenginių techninis reglamentas (direktyva 2010/35/ES):
 • periodiškas tikrinimas pagal Gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento 3 skyrių
 • tarpinis tikrinimas pagal Gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento 3 skyrių
 • išimtinis tikrinimas pagal Gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento 3 skyrių
 • pakartotinis atitikties vertinimas pagal Gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento 3 skyrių.

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011 :

 • gamyklos gamybos kontrolės sertifikavimas, sistema 2 + , pagal reglamento V priedą (Gaminių grupė ir produktas : Statybiniai metalo produktai ir papildiniai (statybų metalo konstrukcijų grupė : baigtiniai metalo gaminiai kaip santvaros, sijos, kolonos, laiptai, žemės poliai, atraminiai poliai ir lakštinės konstrukcijos, supjaustytos pagal matmenis sekcijos suprojektuotos specialiam taikymui, bėgiai ir pabėgiai)).