techninės būklės tikrinimas

 

   Technikos priežiūros tarnybos Kontrolės skyrius akredituotas pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020 reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga atlikti potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimus bei įrenginių atitikties vertinimą.

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001m. birželio 29d. nutarimu Nr.817 ir 2004m. rugpjūčio 26d. nutarimu Nr.1073, atitinkamais Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais Technikos priežiūros tarnybai suteikti įgaliojimai tikrinti visų grupių, kategorijų ir parametrų potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę.

  Vykdydami įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos funkcijas, Technikos priežiūros tarnybos ekspertai atlieka šių grupių potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimus:

  • garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos
  • slėginių indų ir jų įrangos
  • pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų ir jų įrangos
  • pavojingų medžiagų talpyklų ir jų įrangos
  • liftų ir jų įrangos
  • lynų kelių ir jų įrangos
  • eskalatorių ir jų įrangos
  • kėlimo įrenginių ir jų įrangos
  • pramoginių įrenginių ir jų įrangos
  • degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių ir jų įrangos

 

   Technikos priežiūros tarnyba taip pat atlieka besiūlių ir virintinių balionų techninės būklės patikrinimus, vaikų žaidimo aikštelių ir žaidimo patalpų įrangos ir dangos kontrolę